Nu ska alla filmer undertextas och syntolkas

En undertextad filmruta och en symbol för syntolkning

Nu ska alla filmer undertextas och syntolkas

Från 1 januari 2019 ska all film och video från offentlig sektor undertextas och syntolkas. Även befintliga filmer ska uppdateras senast september 2020.

Den 23 september i år trädde det nya Webbtillgänglighetsdirektivet i kraft i samtliga EU-länder. Direktivet innebär att medlemsländerna måste lagstifta om tillgänglighetskrav på digital service som offentliga aktörer tillhandahåller genom en teknisk lösning, tex webbplatser, intranät och mobila applikationer. I Sverige föreslås denna lag träda i kraft den 1 januari 2019. En tillsynsmyndighet ska utses av respektive land för att se till att reglerna efterlevs men det är ännu inte fastställt vem som får uppdraget i Sverige.

Vilka organisationer berörs?

Webbdirektivet gäller för aktörer inom offentlig sektor som myndigheter, kommuner, landsting, offentligt styrda organ och även privata aktörer med helt eller delvis offentlig finansiering exempel privata skolor, privata vårdföretag. Vissa undantag finns.

Vad innebär direktivet?

Kortfattat så innebär direktivet, och därmed den kommande lagen, att man behöver uppfylla en rad tillgänglighetskrav för att den digitala servicen ska bli tillgänglig för fler, framförallt för personer med funktionsnedsättning.

Vilka typer av film berörs?

Direktivet innebär bl.a. att alla filmer behöver undertextas och syntolkas. Det finns vissa undantag, t.ex. direktsändningar. Men om direktsändningen också ska publiceras på webben i efterhand ska den också undertextas och syntolkas. Material som kan anses vara arkiverat, d.v.s. inte längre används aktivt, berörs ej. Undantag finns också för projekt som blir oskäligt betungande av direktiven. Exempelvis om det är av mer last att skapa tillgängligheten än det gynnar de som ska använda materialet. Detta måste dock motiveras.

Vad är syntolkning

Nedan visas en film om aktiva åtgärder som vi producerat för Diskrimineringsombudsmannen. Detta är den syntolkade versionen, som alltså är tillgänglig för personer med nedsatt syn.

Vad mer än film berörs av direktivet?

Direktivet berör all digital service från offentlig sektor. Det vill säga: även webbsidor, appar, intranät och andra tekniska lösningar. Så utöver undertextning och syntolkning av filmer behöver texter på webbplatser justeras; t.ex. ska en person som vill öka radavståndet slippa att texter överlappar varandra. I nuläget inträffar just detta på vissa plattformar vilket leder till att det blir omöjligt att tyda texten.

När börjar detta att gälla?

I Sverige ska tillgängligheten vara uppfylld senast på följande datum, enligt lagförslaget:

– Webbplatser lanserade efter lagens inträdande: 23 september 2019
– Film, podd och sociala medier: 23 september 2020*
– Webbplatser lanserade innan lagens inträdande: 23 september 2020
– Publika appar: 23 juni 2021

Propositionen till den nya lagen finns här: LÄNK

Hur går jag till väga för att få min film undertextad och syntolkad?

Undertextning går att göra själv med hjälp av olika gratisverktyg. För syntolkning krävs mer specialiserad kunskap.
Det finns olika leverantörer man kan vända sig till, men vi kan förstås också hjälpa till.